Popular Recent
1fastheal
2black rouge
3tage
4cream
5shampoo
ไม่มีคำค้นหาเมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 บริษัท โครีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์”) เพื่อทำการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ท่าน”) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภาย ใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ดังนั้น ท่านจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่ บริษัท จะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องย่อมถือว่าท่านรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว


2. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิก

    2.1 การสมัครสมาชิก

2.1.1 ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์  เพื่อความสะดวกในการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิก และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.1.2 ท่านควรรักษา User name และPassword ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากท่านมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ User name และ/หรือ Password ของท่านไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใด ๆ บนเว็บไซต์โดยท่านเป็นการกระทำของท่านเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับท่านทั้งปวง

2.2 การเป็นสมาชิก

2.2.1 บริษัทมีสิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

2.2.2 ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ในข้อ 2.1.1

2.2.3 ท่านเปิดเผย User name และPassword ให้บุคคลอื่น

2.2.4 ท่านกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าท่านเข้าใช้งานบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2.2.5 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือบริษัท ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน


3. ข้อยกเว้นความรับผิด

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในระหว่างการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีที่จะรับคืนสินค้า กรณีที่พบว่าสินค้าที่ท่านซื้อไปแล้ว มีลักษณะที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่ท่านได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจากบริษัทไปแล้ว แต่ปรากฏใน ภายหลังว่าบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากท่านได้ไม่ว่าด้วย สาเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านยินยอมส่งคืนสินค้าให้แก่บริษัทในสภาพที่เป็นอยู่พร้อมกับค่าใช้สินค้าจนถึงวันที่ส่งคืน และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและ/หรือบริการตามที่บริษัทประเมิน

4. การไม่ใช้สิทธิหรือประวิงการใช้สิทธิ

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น   

 เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัท ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเองการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร

6การใช้งานอันไม่เหมาะสมและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ดหน้าข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) บริษัท ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ท่านจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่ามีลักษณะดังนี้

6.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคามว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม

6.2 การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ

6.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท และ /หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

6.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลที่สาม

6.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

7. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

บริษัท มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น สินค้าในเว็บไซต์มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นมีการยกเลิกและบริษัทได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัท จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกของท่านอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

9. การบอกเลิกข้อตกลง และการยกเลิกการใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน  ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Notice) สำหรับลูกค้าซึ่งท่านได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆใน (Privacy Notice) แล้ว

11. การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน  หากการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไปบริษัทจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้ท่านอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทมี

12. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรีและโปรแกรมการรับเครดิตคืนรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆของเว็บไซต์บริษัท ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุก ๆ โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า การสมัครเป็นสมาชิก บริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและการรับเครดิตคืนซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว

13. การส่งคำบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสาร

บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใด ๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ ระบุไว้ในตอนต้นของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และที่อยู่ของท่านในหลักฐานการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

14. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Search Our Site

Popular Recent
สินค้าที่เพิ่งดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไม่มีสินค้าที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้