Popular Recent
1fastheal
2black rouge
3tage
4cream
5shampoo
ไม่มีคำค้นหาเมื่อเร็ว ๆ นี้

Shipping Info

YwRjyqJFrZ_eQUJGtvRhnuWERgf1mIv39dU82wu6

 

ทีมงาน Koream จะทำการดำเนินการจัดส่งพัสดุหลังจากได้รับการยืนยันชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ

 

การจัดส่งพัสดุ โดยขนส่ง Ninja Van (นินจาแวน)

a. ทางนินจาแวนจะมีการจัดส่งพัสดุภายในระยะเวลา 7 วันทำการ และผู้รับสามารถเลื่อนวันจัดส่งได้ในช่วง 7 วันทำการนั้น ในกรณีที่การจัดส่งล้มเหลว เนื่องจากผู้รับปลายทางไม่สะดวกรับพัสดุ ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้ ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุในวันทำการถัดไปจนครบระยะเวลา 7 วันทำการ 

b. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้สำเร็จภายในระยะเวลา 7 วันทำการ ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุคืนกลับไปยังร้านค้าต้นทางและถือว่าการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้ว (“Return to Sender” หรือ RTS)

c. จากข้อ (a) ในกรณีการจัดส่งล้มเหลวหรือผู้รับขอเลื่อนการจัดส่งเกินกว่าระยะเวลา 7 วันทำการ ทางบริษัทจะส่งพัสดุคืนร้านค้าต้นทางภายในระยะเวลา 7 วันทำการ ซึ่งหากทางบริษัทไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากร้านค้าต้นทาง ทางบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกพัสดุดังกล่าวและถือว่าการให้บริการนั้นสำเร็จ

d. ในกรณีที่ผู้ส่งขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสำหรับพัสดุที่ถูกจัดส่งคืน หลังจากบริษัทได้พยายามจัดส่งภายในระยะเวลา 7 วันทำการ ซึ่งการจัดส่งคืนประเภทนี้อยู่เหนือความรับผิดชอบที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทางบริษัทจะดำเนินการคิดค่าจัดส่งไปยังผู้ส่งต้นทางเมื่อการจัดส่งสำเร็จ เพราะถือว่าเป็นการจัดส่งพิเศษนอกเงื่อนไขของบริษัท

 

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการขนส่ง : 2. การจัดส่งพัสดุ – Ninja Van TH (zendesk.com)

 

 

Search Our Site

Popular Recent
สินค้าที่เพิ่งดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไม่มีสินค้าที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้