Popular Recent
1fastheal
2black rouge
3tage
4cream
5shampoo
ไม่มีคำค้นหาเมื่อเร็ว ๆ นี้

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า

 บริษัท โครีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้ขึ้นในการดำเนินงานของบริษัท  เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัท มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

     ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ครอบคลุมการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งทาง Website และช่องทางอื่นๆ แก่ท่านและผู้ที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไข ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัท

ข้อ 1 คำนิยาม

บริษัทหมายความว่าบริษัท โครีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บริษัทซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในนโยบายนี้จะเรียกว่า ท่าน

บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ข้อ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย

2.1 บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 2.3 ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการดังกล่าว

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมาย

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 ฐานทางกฎหมาย

1.ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ อาชีพ หมายเลขประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร Email Line ID  และข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก/ลูกค้ากับบริษัทหรือในการทำธุรกรรมต่าง ๆ  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขาย เช่นรหัสลูกค้า รายละเอียดการสั่งซื้อ

4.ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น จำนวนเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน เลขที่บัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน

5.ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV

เช่น  ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากกล้องวงจรผิด

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีลูกค้า

1.1 ฐานสัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า สำหรับการลงทะเบียนเป็นลูกค้ารายใหม่หรือการเปิดบัญชีลูกค้า

1.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การจัดการบัญชีและการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า

 2.เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการเข้าทำสัญญา

2.1 ฐานสัญญา : เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

2.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย : เช่นการบริหารจัดการสัญญา  การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า และการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า

 3.เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการคำสั่งซื้อจากลูกค้า

3.1 ฐานสัญญา:เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายและบริการ

3.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย :เช่น การบริหารจัดการคำสั่งซื้อลูกค้า และการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า

 4.การจัดเตรียมสินค้าและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4.1 ฐานสัญญา เช่นการจัดส่งสินค้า  การวางบิล การยืนยันยอดหนี้ค้างชำระและการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า

4.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 5.ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าในระบบของบริษัท

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกของลูกค้า  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ  ของบริษัท

 7. เพื่อตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านและบุคคลทั่วไป

7.1 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย :  เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย

7.2  ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  เพื่อ ป้องกัน  หรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายและสุขภาพของบุคคล

 

ข้อ 3 ระยะเวลาในการรักษาและลบข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า

 

 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 ระยะเวลาการเก็บรักษา

1ข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด  อายุ  เพศ  อาชีพ หมายเลขประจำตัวประชาชน 

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้   หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร Email Line ID  และข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก/ลูกค้ากับบริษัทหรือในการทำธุรกรรมต่าง ๆ  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขาย เช่น รหัสลูกค้า  รายละเอียดการสั่งซื้อ

4.ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน  จำนวนเงิน  วงเงินสินเชื่อ  เงื่อนไขการชำระเงิน  เลขที่บัญชี  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้  ใบกำกับสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับเงิน

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็น  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมาย

 2. ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด CCTV  เช่น  ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากกล้องวงจรผิด

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ท่านได้เข้าอาคารหรือสถานที่ของบริษัท หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมาย

 การลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลนิรนาม

 บริษัทอาจเลือกที่จะดำเนินการการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลนิรนามดังต่อไปนี้

     1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกลบด้วยวิธีการที่ทำให้ข้อมูลนั้นไม่อาจถูกเข้าถึงได้อีกเลย

     2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลหรือวัตถุใดๆ จะต้องถูกลบออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนที่จะมีการทิ้งอุปกรณ์นั้น

     3. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได้ จะต้องมีการทำลายตัวอุปกรณ์นั้นโดยบุคคลที่มีสิทธิหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำลาย

     4. กระดาษจะต้องถูกทำลายโดยเครื่องย่อยกระดาษ


ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทจะขออนุญาตจากท่านก่อน บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่

4.2 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.3 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

4.4 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

4.5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

4.6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอก

ข้อ 5 การใช้คุกกี้ (Cookies) 

บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทหรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทและเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัทและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท  ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งาน คุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

 ข้อ 6 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท  บริษัทจัดให้มีมาตรการด้านเทคนิค  ด้านกายภาพ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจ  หรือโดยมิชอบ  การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อ 7 สิทธิของลูกค้า

ลูกค้ามีสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 8 ประเภท คือ

7.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ในกรณีที่การถอนความยินยอมมีผลกระทบต่อท่านในเรื่องใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบดังกล่าว

7.2 สิทธิในการเข้าถึง : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

7.3 สิทธิในการขอรับข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

7.4 สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิร้องเรียน : สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อ 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/สถานที่ติดต่อ

 บริษัท โครีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

8.2 วิธีการติดต่อ                              

ทำเป็นหนังสือ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-7009506   E-mail : cs@koream.co.th

 

Search Our Site

Popular Recent
สินค้าที่เพิ่งดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไม่มีสินค้าที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้